Ogólne Warunki Prawne

UMOWA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A PROCTER & GAMBLE

Niniejszą witrynę internetową (dalej zwaną „Witryną”) prowadzi firma The Procter & Gamble International Operations SA bądź jej podmioty zależne lub stowarzyszone („P&G” lub „Procter & Gamble”). Witryna ta jest udostępniana Użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania przez niego bez modyfikacji regulaminu oraz zamieszczonych w Witrynie uwag. Korzystanie z niniejszej Witryny jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wszelkie postanowienia regulaminu i uwagi. Korzystanie z niniejszej Witryny może także podlegać dodatkowym warunkom wskazanym w innym miejscu tej Witryny („Warunki Dodatkowe”). Witryna ta może również zawierać dodatkowe warunki dotyczące określonych funkcji lub ofert (na przykład konkursów czy czatu). W przypadku konfliktu jakichkolwiek zawartych tu postanowień regulaminu i uwag z Warunkami Dodatkowymi lub innymi warunkami i wytycznymi zawartymi w Witrynie obowiązują te Warunki Dodatkowe oraz inne warunki i wytyczne zawarte w Witrynie.
PRZED SKORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCY REGULAMIN KORZYSTANIA I ZASTRZEŻENIA. Uzyskanie dostępu do niniejszej Witryny oraz korzystanie z niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejszy regulamin korzystania oraz wszelkie obowiązujące przepisy. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, nie może korzystać z niniejszej Witryny.

MODYFIKACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

P&G zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i uwag dotyczących udostępniania niniejszej Witryny, w tym między innymi opłat związanych z korzystaniem z Witryny. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej lektury niniejszego regulaminu.

KORZYSTANIE Z WITRYNY; OGRANICZENIE UŻYTKU DO CELÓW OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH

Jeżeli nie określono tego inaczej, niniejsza Witryna jest przeznaczona do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozprowadzać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć utworów pochodnych, cedować ani sprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z niniejszej Witryny.

Użytkownik może wyświetlać i — z zastrzeżeniem wyraźnie określonych ograniczeń dotyczących danego materiału — elektronicznie kopiować, pobierać oraz drukować kopie fizyczne fragmentów materiałów z różnych obszarów niniejszej Witryny wyłącznie do własnego użytku niekomercyjnego. Każde inne użycie materiałów w niniejszej Witrynie, w tym między innymi modyfikowanie, powielanie, dystrybucja, publikowanie, wyświetlanie lub przekazywanie zawartości niniejszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody P&G jest surowo zabronione.

Wszelkie przejawy nękania w niniejszej Witrynie, w tym także za pośrednictwem poczty e-mail i czatu oraz przy użyciu obscenicznego i napastliwego słownictwa, są surowo zabronione. Zabrania się podszywania pod inne osoby, w tym pod pracowników lub przedstawicieli P&G, a także innych użytkowników Witryny. Zabrania się przesyłania, dystrybucji i innych form publikacji w Witrynie materiałów o charakterze zniesławiającym, oszczerczym, obscenicznym, stanowiących groźby, naruszających prywatność lub prawo do wyłącznej kontroli nad komercyjnym wykorzystywaniem elementów osobowości, obelżywych, niezgodnych z prawem lub budzących sprzeciw z innych względów, a także mogących stanowić przestępstwo lub do niego zachęcać, naruszać prawa którejkolwiek strony lub w inny sposób wiązać się z odpowiedzialnością za szkodę lub naruszeniem prawa. Użytkownik nie może przesyłać do Witryny materiałów o charakterze komercyjnym ani używać Witryny do pozyskiwania klientów lub członków jakiejkolwiek innej komercyjnej usługi internetowej bądź innej organizacji.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Cała zawartość niniejszej Witryny, w tym między innymi tekst, projekt, grafika, interfejsy, kod oraz ich dobór i układ, stanowi własność intelektualną P&G. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (zwane dalej „Znakami”) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi i stanowią własność Procter & Gamble lub innych odpowiednich podmiotów, które przyznały P&G prawo i udzieliły licencji na używanie tych Znaków.

UDZIAŁ UŻYTKOWNIKA

P&G moderuje wszelką zawartość wysyłaną lub tworzoną przez Użytkowników korzystających z niniejszej Witryny przed lub po publikacji tej zawartości. P&G blokuje lub usuwa wszelką zawartość i materiały, które uzna za (a) obelżywe, zniesławiające lub obsceniczne, (b) oszukańcze lub wprowadzające w błąd, (c) naruszające prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, (d) naruszające jakiekolwiek ustawy bądź przepisy lub (e) obraźliwe bądź z innych powodów niedopuszczalne według własnego uznania P&G. Wszelkie publikowane lub przesyłane informacje umożliwiające osobistą identyfikację będą traktowane przez Procter & Gamble zgodnie z Deklaracją P&G dotyczącą poufności Procter & Gamble.

MATERIAŁY PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Z wyjątkiem informacji umożliwiających osobistą identyfikację, które możemy gromadzić zgodnie z zasadami przedstawionymi w Deklaracji P&G dotyczącej poufności, wszelkie materiały, informacje lub inne formy komunikacji przesyłane, wysyłane lub publikowane w niniejszej Witrynie („Komunikacja”) będą uznawane za niepoufne i niezastrzeżone. W odniesieniu do Komunikacji P&G nie ma żadnych zobowiązań. P&G oraz podmioty wyznaczone przez P&G mogą kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, dołączać lub w inny sposób wykorzystywać elementy Komunikacji oraz wszelkie dane, obrazy, dźwięki, tekst, a także inne jej elementy w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych.

ŁĄCZA DO WITRYN ZEWNĘTRZNYCH

W celu zwiększenia użyteczności niniejszej Witryny może ona zawierać łącza do innych witryn internetowych należących do osób trzecich i przez nie prowadzonych („Witryn Zewnętrznych”). Jeżeli nawet osoba trzecia jest powiązana z P&G, P&G nie ma żadnej kontroli nad witrynami, do których prowadzą zamieszczone łącza, a we wszystkich tych witrynach stosowane są niezależne praktyki związane z ochroną prywatności i gromadzeniem danych. P&G nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezależne zasady i działania, praktyki dotyczące ochrony prywatności ani zawartość takich witryn internetowych. Łącza do Witryn Zewnętrznych są zamieszczane wyłącznie dla wygody Użytkowników, a Użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. Zamieszczenie łączy nie oznacza, że firma P&G sponsoruje, wspiera lub jest powiązana z takimi Witrynami Zewnętrznymi ani że została upoważniona do korzystania z jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, wzorów, logo, symboli ani innych materiałów chronionych prawem autorskim wyświetlanych lub dostępnych za pośrednictwem takich Witryn Zewnętrznych. P&G dba jednak o rzetelność informacji zawartych w niniejszej Witrynie, co dotyczy także zamieszczanych w niej łączy, dlatego też prosi o przekazywanie uwag dotyczących nie tylko niniejszej Witryny, ale też witryn, do których zamieszcza łącza (oraz niedziałających łączy). W sprawie takich łączy lub zawartości Witryn Zewnętrznych należy kontaktować się z administratorem lub webmasterem danej Witryny Zewnętrznej.

OŚWIADCZENIA

Wszelkie oświadczenia o skuteczności produktów P&G lub porównania skuteczności produktów P&G i innych są niniejszym wyraźnie ograniczone do terytorium Polski, chyba że zostało to zaznaczone inaczej w niniejszej Witrynie.

ZASTRZEŻENIE

Procter & Gamble nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do dokładności i kompletności zawartości niniejszej Witryny, a także jakichkolwiek innych witryn, w tym Witryn Zewnętrznych.

Procter & Gamble nie filtruje reklam ani innych materiałów, które mogą oglądać dzieci za pośrednictwem naszych witryn bądź witryn z nią połączonych przy użyciu techniki „hotlink”. Odbierane w ten sposób materiały z Internetu oraz reklamy mogą być nieodpowiednie dla dzieci. Rodziców i opiekunów zachęcamy do towarzyszenia dzieciom podczas przeglądania stron internetowych oraz do rozważenia stosowania oprogramowania filtrującego.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zwalnia od odpowiedzialności materialnej firmę P&G, a także jej członków zarządu i kierownictwa, pracowników i przedstawicieli oraz zgadza się wypłacić im odszkodowanie w przypadku wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym między innymi kosztów zastępstwa procesowego) jakiegokolwiek rodzaju wynikających z jakiegokolwiek naruszenia niniejszego regulaminu bądź z jakichkolwiek działań związanych z kontem internetowym Użytkownika (w tym działań bezprawnych i zaniedbania) dokonanych przez Użytkownika lub inną osobę, która uzyskała dostęp do niniejszej Witryny przy użyciu konta internetowego Użytkownika.

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Korzystanie z tej witryny i wszelkie roszczenia odnoszące się do niniejszych materiałów podlegają pod każdym względem prawu polskiemu. Użytkownik zgadza się z tym, że właściwość miejscową w odniesieniu do wszelkich postępowań sądowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z niniejszą Witryną mają sądy polskie. Wszelkie roszczenia, jakie Użytkownik może mieć w stosunku do Witryny, muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny roszczenia. Niedomaganie się lub nieegzekwowanie przez P&G ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Postanowienia niniejszego regulaminu nie podlegają modyfikacji w świetle postępowania stron ani praktyki handlowej. P&G może w dowolnej chwili i bez powiadomienia Użytkownika scedować swoje prawa i zobowiązania na mocy niniejszej Umowy na dowolny inny podmiot.

P&G nie składa żadnych oświadczeń o stosowności materiałów niniejszej Witryny lub ich dostępności w innych miejscach, a uzyskiwanie do nich dostępu z terytoriów, w których materiały te są niezgodne z prawem, jest zabronione. Użytkownicy uzyskujący dostęp do niniejszej Witryny z lokalizacji poza Polską czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

P&G może zmienić niniejszy Regulamin, aktualizując zawartość tej strony. Użytkownik powinien co pewien czas przeglądać niniejszą stronę i zapoznać się z aktualnym Regulaminem, ponieważ jest on obowiązujący dla Użytkownika. Przed niektórymi postanowieniami niniejszego regulaminu mogą mieć pierwszeństwo inne wyraźnie wskazane uwagi prawne znajdujące się na określonych stronach niniejszej Witryny.

OKRES OBOWIĄZYWANIA i ROZWIĄZANIE NINIEJSZEJ UMOWY

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą Użytkownika po uzyskaniu przez niego dostępu do niniejszej Witryny lub po ukończeniu procesu rejestracji. Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu — łącznie i z osobna — mogą zostać zmodyfikowane lub unieważnione przez P&G bez powiadomienia, w dowolnej chwili i z dowolnego powodu. Postanowienia dotyczące praw autorskich i znaków towarowych, zastrzeżeń, roszczeń, odszkodowania, obowiązujących przepisów i właściwości miejscowej oraz postanowienia ogólne zachowują ważność po rozwiązaniu umowy.

NASZE ADRESY

Wszelkie wnioski, roszczenia, prośby o informacje oraz inną korespondencję dotyczącą witryn internetowych P&G oraz niniejszego regulaminu prosimy kierować na następujący adres:

Procter & Gamble International Operations SA
Route De Saint-Georges 47, Petit-Lancy, CH 1213, Geneva, Szwajcaria
Adres pocztowy: 1134 Budapest, Váci út 35., Węgry

Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2009 r.