Cel, Wartości i Zasady

Nasz Cel oraz nasze Wartości i Zasady stanowią fundament wyjątkowej kultury P&G. Nasza firma zmienia się i rozwija od ponad stu siedemdziesięciu lat, tymczasem czynniki te pozostają jej trwałymi, niezmiennymi elementami. Będą one również przekazywane następnym pokoleniom pracowników P&G.

Nasz Cel jednoczy nas wokół wspólnej sprawy oraz wokół strategii rozwoju, polegającej na podnoszeniu każdego dnia jakości życia coraz większej liczby konsumentów – za pomocą drobnych, lecz istotnych kroków. Cel ten inspiruje pracowników P&G do tego, aby w ramach swojej codziennej pracy przyczyniali się do realizacji owej strategii.

Nasze Wartości odzwierciedlają to, jak kształtują się relacje pomiędzy pracownikami P&G oraz współpraca z naszymi partnerami.

Nasze Zasady natomiast wyrażają wyjątkowe podejście P&G do codziennej pracy.

Będziemy dostarczać najlepsze markowe produkty i usługi, aby poprawić jakość życia konsumentów na całym świecie. Konsumenci, doceniając nasze starania, wyróżnią nas najwyższym poziomem sprzedaży, który przełoży się na zysk i wzrost wartości firmy, co pozwoli odnosić sukcesy naszym pracownikom, udziałowcom i społecznościom, w których żyjemy i pracujemy, dzisiaj i w przyszłości.

Uczciwość

 • Zawsze staramy się postępować właściwie.
 • Jesteśmy wobec siebie szczerzy i uczciwi.
 • Działamy w duchu prawa i zgodnie z jego literą.
 • We wszystkich poczynaniach i decyzjach kierujemy się Wartościami i Zasadami P&G.
 • Proponując określone rozwiązania, czynimy to w oparciu o rzetelnie przedstawione fakty włącznie z przedstawieniem czynników ryzyka.

 • Przywództwo

 • Wszyscy w ramach swoich kompetencji jesteśmy liderami, którzy z ogromnym zaangażowaniem dążą do uzyskania jak najlepszych wyników.
 • Mamy pełne zrozumienie tego, dokąd zmierzamy.
 • Koncentrujemy nasze środki na realizacji ambitnych celów i strategii.
 • Rozwijamy nasze umiejętności, aby w pełni realizować ustalone strategie działania i usuwać wszelkie bariery organizacyjne.

 • Poczucie odpowiedzialności

 • Jesteśmy osobiście odpowiedzialni za zaspokajanie potrzeb biznesowych, usprawnienie systemów wewnętrznych i pomoc innym w uzyskaniu lepszej efektywności pracy.
 • Postępujemy jak właściciele Firmy, traktując jej majątek jak swój własny oraz mając na uwadze jej długoterminowy sukces.

 • Pragnienie zwyciężania

 • Z determinacją dążymy do bycia najlepszymi we wszystkim tym co istotne.
 • Wciąż poszukujemy lepszych rozwiązań.
 • Nieustannie dążymy do ulepszania siebie i do odnoszenia sukcesu na rynku.

 • Zaufanie

 • Odnosimy sie z dużym szacunkiem wobec naszych współpracowników, klientów i konsumentów, traktując ich tak, jak sami chcemy być traktowani.
 • Wierzymy w swoje dobre intencje i możliwości.
 • Jesteśmy przekonani, że ludzie pracują najefektywniej w atmosferze wzajemnego zaufania.
 • Do wszystkich odnosimy się z szacunkiem

 • Jesteśmy przekonani, że wszyscy chcą i mogą wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał.
 • Cenimy wszelkiego rodzaju różnorodność.
 • Zachęcamy ludzi i umożliwiamy im osiąganie wysokich standardów oraz realizację ambitnych celów.
 • Szczerze rozmawiamy o wynikach ich pracy.

 • Interesy firmy i pracownika są nierozłączne

 • Wierzymy, że uczciwe wykonywanie pracy na rzecz firmy prowadzi do obopólnego sukcesu Firmy i Pracownika. Jednoczy nas dążenie do wzajemnego sukcesu.
 • Zachęcamy pracowników, aby stawali sie akcjonariuszami Firmy i postępowali jak jej właściciele.

 • Koncentrujemy się na działaniach strategicznych

 • Działamy w oparciu o jasno sprecyzowane cele i zadania strategiczne.
 • Wykonujemy i wyszukujemy tylko taką pracę, która dodaje wartości naszej Firmie.
 • Tam gdzie to tylko możliwe, upraszczamy, standaryzujemy i usprawniamy naszą pracę.

 • Wprowadzanie innowacji to klucz do naszego sukcesu

 • Przywiązujemy dużą wagę do wprowadzania istotnych innowacji służących naszym konsumentom.
 • Kwestionujemy konwencjonalne rozwiązania i szukamy nowych sposobów działania w celu zdobycia wysokiej pozycji na rynku.

 • Wysoko cenimy profesjonalizm Pracowników

 • Wierzymy, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za nieustanny rozwój samego siebie i innych.
 • Zachęcamy i oczekujemy od wszystkich profesjonalizmu i doskonałości w realizacji zadań.

 • Dążymy do bycia najlepszymi

 • Dążymy do bycia najlepszymi we wszystkich strategicznych obszarach działania naszej Firmy.
 • Nieustannie porównujemy swoje wyniki z innymi najlepszymi wynikami, zarówno w Firmie, jak i poza nią.
 • Wyciągamy wnioski z naszych sukcesów i porażek.

 • Nie skupiamy się tylko na sobie, obserwujemy nasze otoczenie

 • Staramy się jak najlepiej zrozumieć naszych konsumentów i identyfikować ich potrzeby.
 • Opracowujemy, produkujemy i dostarczamy produkty oraz opakowania, które budują dużą wartość marek.
 • Nawiązujemy bliskie i wzajemnie korzystne relacje z naszymi klientami i dostawcami.
 • Jesteśmy Firmą społecznie odpowiedzialną.
 • Zasadę zrównoważonego rozwoju realizujemy we wszystkich aspektach naszej działalności: dotyczących produktów, opakowań oraz procesów produkcyjnych.

 • Wzajemna zależność naszym sposobem na życie

 • Niezależnie od szerokości geograficznej, jednostki organizacyjnej lub pełnionej funkcji, pracujemy w atmosferze wzajemnego zaufania do siebie.
 • Jesteśmy dumni z wyników osiąganych poprzez wdrażanie pomysłów współpracowników.
 • Nawiązujemy bliskie relacje ze wszystkimi, którzy mają wkład w realizację celów Firmy – w szczególności z klientami, dostawcami, uniwersytetami i rządami państw.
 •